Jalia 4 Jahre 61/62cm 30kg
Basma 20Monate 68cm 33,5kg